​Zürich, Switzerland

 

 

 

 

§ 1: Opgaven

Når advokat Jeppe R. Stokholm modtager en ny opgave, udarbejdes der en beskrivelse af opgaven i overensstemmelse med de til enhver tid gældende advokatetiske regler. Beskrivelsen, der fremsendes skriftligt til klienten, indeholder informationer om opgavens karakter, hvorledes opgaven forventes at blive afregnet samt – hvis muligt – et overslag over det estimerede honorar. I de tilfælde, hvor der ikke kan gives et egentlig prisoverslag, vil opgavebeskrivelsen indeholde en redegørelse for, hvorledes honoraret beregnes.

§ 2: Interessekonflikter

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler samt interne habilitetsprocedurer sikres det, at der ikke foreligger nogen form for loyalitets– eller interessekonflikt ved opgaveaccept. Skulle der senere opstå en interessekonflikt, fratræder vi opgaven og henviser hurtigt klienten til en anden advokat.

§ 3: Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge (KYC + AML)

Advokat Jeppe R. Stokholm er som andre advokater underlagt lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvaskning af penge og finansiering af terror. Der er således pligt til at indhente identitetsoplysninger fra alle klienter. Alle klienter skal oplyse samt dokumentere navn, adresse, CVR nr. eller CPR nr., når opgaven modtages. 

  

§ 4: Fortrolighed

Advokat Jeppe R. Stokholm samt eventuelle medarbejdere er underlagt tavshedspligt. Vi behandler naturligvis alle oplysninger, vi modtager fra klienter, fortroligt.

§ 5: Opbevaring af sagsakter og databeskyttelse (GDPR)

Behandling, opbevaring samt videregivelse af sagsakter og persondata sker kun i overensstemmelse med det opdrag og samtykke, der er modtaget fra klienten, og altid med behørig respekt for den legitimitet, loyalitet, fortrolighed og tavshedspligt, som advokathvervet indebærer. 

Alle klientdata m.v. opbevares i arkiv hos advokat Jeppe R. Stokholm i fem år efter sagens afslutning. Klientdata kan både være digitalt modtaget materiale og fysisk overbragt materiale. Medmindre andet aftales, bliver materialet slettet og makuleret ved udløbet af de fem år. Originale sagsakter udleveres ved opgavens afslutning, medmindre andet aftales.

Advokat Jeppe R. Stokholm opbevarer ikke data via en ekstern cloud-løsning eller outsourcingpartner. Alle sagsakter samt data er sikret i Zürich, Schweiz. Det er alene advokat Jeppe R. Stokholm, der har adgang til disse sagsakter, data samt back-up heraf. 

Der er mulighed for at sende krypterede e-mails til advokat Jeppe R. Stokholm via eksempelvis ProtonMail.

§ 6: Insiderhandel

Advokat Jeppe R. Stokholm og eventuelle medarbejdere er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber i lov om værdipapirhandel m.v.

§ 7: Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores skriftlige samtykke. Advokat Jeppe R. Stokholm er alene ansvarlig for den rådgivning, der er ydet til klienten, og honoreret herfor.

 

§ 8: Honorar

Fastsættelsen af vores advokathonorar sker altid på baggrund af en konkret vurdering, hvor følgende parametre indgår: Der henses til den medgåede tid, karakteren af anvendt specialkompetence, opgavens kompleksitet, den opnåede værdi for klienten samt det ansvar, der er forbundet med opgaven. Da det kan være vanskelig at fastsætte et fast honorar ved opgavens modtagelse, kan der gives et begrundet overslag. Et overslag vil dog altid være udtryk for et estimat, der ikke er bindende. Vurderes overslaget under opgavens forløb ikke at være tilstrækkeligt, kontaktes klienten med henblik på i fællesskab at tage stilling til, hvorvidt opgaven skal videreføres.

§ 9: Udlæg

Omkostninger til tekniske undersøgelser m.v. indgår ikke i vores honorar og skal derfor afregnes direkte overfor tredjemand. Andre positive udlæg, herunder f.eks. retsafgifter, gebyrer til offentlige myndigheder i forbindelse med udstedelse af attester m.v., transportomkostninger og eventuelle udgifter til oversættelser, afregnes deslige særskilt fra vores honorar.

§ 10: Fakturering

Vores klienter afregnes løbende hver måned. Betalingsfristen er 8 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling beregnes der morarenter i overensstemmelse med renteloven.

§ 11: Immaterielle rettigheder

Vores klienter har ret til at bruge materiale, vi har udarbejdet i en konkret sag i overensstemmelse med den konkrete opgaves formål, såfremt klienten har betalt honoraret for det udførte arbejde. Ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder til arbejde og materiale tilhører advokat Jeppe R. Stokholm, medmindre andet er aftalt.

§ 12: Afslutning af opgaven

Advokat Jeppe R. Stokholm har ansvaret for opgaven til dens afslutning, eller indtil klienten måtte anmode om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os ret til at fratræde opgaven, hvis vi i særlige tilfælde ikke kan tage ansvaret for den fortsatte sagsbehandling. Ligeledes vil vi fratræde opgaven, såfremt en interessekonflikt måtte opstå. En eventuel fratræden vil ske i henhold til de advokatetiske regler, hvorfor vi altid vil sikre, at klienten ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

§ 13: Ansvar og ansvarsforsikring

Vi er ansvarlige for vores bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt dansk selskab (HDI. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab. Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

§ 14: Klager

Eventuelle uenigheder vedrørende klientforholdet søges altid løst i mindelighed mellem klienten og Advokat Jeppe R. Stokholm. Opnås der ikke enighed, kan klage indsendes til Advokatnævnet, der både tager sig af disciplinærsager og salærsager. Mere information findes på www.advokatnaevnet.dk.

§ 15: Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og advokat Jeppe R. Stokholm skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

 

© 2019

Forretningsbetingelser

I tillæg til nedenstående, der vedrører alle de opgaver,

advokat Jeppe R. Stokholm påtager sig, gælder de advokatetiske regler www.advokatsamfundet.dk.